Клеточная биология, цитология, гистология

Гистология, цитология, эмбриология [Электронный ресурс ] : учебник / Ю. И. Афанасьев, С. Л. Кузнецов, Н. А. Юрина [и др.] ; ред. Ю. И. Афанасьев, С. Л. Кузнецов, Н. А. Юрина. – 6-е изд. перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 800 с.